Algemene verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN B&S Freelance – OVERLAND ADVENTURES

Versie januari 2024

 

 

1.          Identiteit van de onderneming en contactgegevens

 

VOF B&S Freelance – vestigingseenheid Overland Adventures

Industriepark Oost 38

8730 BEERNEM

KBO BE0797.372.761.

 

E-mail : info@overland-adventures.eu

Telefoon : + 32 50 96 40 40

 

2.          Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

 

-    Wij/ ons : de VOF B&S Freelance met zetel te 8730 Beernem, Galgeveld 14.

-    De klant : de (rechts)persoon die onze website bezoekt en de (rechts)persoon die met ons een overeenkomst afsluit voor huur van de producten die wij aanbieden.

-    De partijen : de VOF B&S Freelance en de klant.

-    De consument : de particuliere klant natuurlijke persoon die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf.

-    De overeenkomst : de contractuele relatie die tot stand komt tussen de partijen via de webshop, telefonisch, via e-mail of op gelijk welke manier en waarbij de klant producten van ons huurt gedurende een bepaalde periode. 

-    Het product : het voorwerp van de verhuurovereenkomst.

-    De bestelling : het proces dat de klant doorloopt om een huurovereenkomst af te sluiten, desgevallend via de website.

-    De webshop : onze website www.overland-adventures.eu waarop wij producten te huur aanbieden.

-    Huurperiode : de periode waarin de klant een gebruiksrecht heeft op de producten die bij ons gehuurd worden.

-    De huurprijs : het bedrag dat de klant verschuldigd is voor het huren/gebruiken van de producten die we aanbieden en eventuele andere betalingen die de klant verschuldigd is op basis van de overeenkomst die met ons werd afgesloten (bv. eindschoonmaak).

-    De waarborg : het bedrag dat de klant bij ons in bewaring moet geven uiterlijk 2 weken voor de huurperiode ter dekking van bedragen waarvoor de klant verantwoordelijk kan worden gehouden.

-    Totale prijs : de huurprijs + de waarborg.

 

 

3.          Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die een klant stelt via onze website, op alle aanbiedingen in onze webshop en op alle huurovereenkomsten die tot stand komen via onze webshop.

Door het gebruik van onze website en/of het huren van een product via de webshop aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle huurovereenkomsten die op een andere manier tot stand komen dan via de webshop. 

 

Door het sluiten van de overeenkomst erkent de klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 

 

3.3. Eventuele algemene voorwaarden van een klant zullen geen toepassing kunnen vinden.

 

3.4. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk zo aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Als er tussen deze specifieke voorwaarden en de algemene voorwaarden verschillen zouden bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

 

3.5. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken mits ons schriftelijk akkoord. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 

 

3.6. Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden kunnen evenwel enkel toepassing hebben op overeenkomsten afgesloten na de wijziging.

 

 

4.          Aanbiedingen en prijzen

 

4.1. Alle prijzen die op de website worden vermeld, zijn prijzen in EURO inclusief belastingen en verschuldigde BTW.

 

Tijdens het bestelproces via de website krijgt de klant vooraleer de bestelling af te ronden en de huurovereenkomst te sluiten, een duidelijk overzicht van de totale prijs die zal moeten betaald worden. Bij het plaatsen van een bestelling erkent de klant dat hij, vooraleer hij het bestelproces heeft afgerond en de huurovereenkomst heeft afgesloten, kennis kreeg van die totale prijs.

 

4.2. Afbeeldingen, video’s, presentaties en andere weergaves van de producten die wij aanbieden, alsook maat- en gewichtsopgaves, zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk en dienen ter illustratie en instructie. De klant kan daar geen rechten aan ontlenen. 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de integrale overeenstemming van de te reproduceren kleuren, maten, gewichten en vormen. Aan een bepaald model kunnen ook kleine wijzigingen zijn doorgevoerd. Afwijkingen in beperkte mate en/of eigen aan de aard van het product moeten toegelaten worden en staan de conformiteit van het product niet in de weg.

 

4.3. Wij zijn niet gehouden aan ons aanbod, noch verbonden door een overeenkomst als er sprake is van een materiële vergissing of een verschrijving in het aanbod, in de informatie op onze website of in onze offerte.

 

 

 

 

 

5.          Tot stand komen van de overeenkomst en betaling

 

5.1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen partijen op het ogenblik dat de klant een bestelling plaatst op de webshop en op die manier de huurovereenkomst afsluit. De huurovereenkomst kan ook telefonisch of per e-mail met ons worden afgesloten.

 

De huurovereenkomst wordt altijd afgesloten onder ontbindende voorwaarde van het betalen van het voorschot zoals bepaald in artikel 5.3, en voor de huur van wagens ook onder ontbindende voorwaarde van het bezorgen van een rijbewijs en identiteitskaart van alle bestuurders, zoals bepaald in artikel 5.4; beide voorwaarden uit te voeren binnen 8 dagen na afsluiten van de overeenkomst. 

 

De overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege ontbonden ten nadele van de klant als deze termijn van 8 dagen verstreken is zonder dat deze voorwaarden zijn vervuld, onverminderd ons recht om schadevergoeding in te vorderen volgens hetgeen bepaald is in artikel 10.

 

5.2. Een bestelling kan pas worden geplaatst en een overeenkomst kan dus pas tot stand komen als de klant de mogelijkheid heeft gekregen de algemene voorwaarden te lezen en deze heeft aangevinkt als aanvaard.

 

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant dat hij voorafgaandelijk op een duidelijke manier alle noodzakelijke informatie heeft ontvangen omtrent de voornaamste kenmerken van de producten die worden gehuurd.

 

5.3. Bij het sluiten van de overeenkomst, o.a. via de webshop, aanvaardt de klant om nadien over te gaan tot betaling via overschrijving op volgende manier :

 

-    Een voorschot van 50% van de huurprijs wordt betaald binnen de 8 dagen na boeking.

-    Het saldo van de huurprijs en de huurwaarborg wordt betaald uiterlijk twee weken voor vertrek.

 

Zolang het saldo niet is ontvangen, worden onze verbintenissen die voortvloeien uit de huurovereenkomst niet uitgevoerd. De producten worden in geen geval meegegeven met de klant zonder integrale betaling van het saldo.

 

5.4. De overeenkomst voor de huur van een wagen kan maar doorgang vinden als de klant een rijbewijs en identiteitskaart van alle bestuurders bezorgt binnen de 8 dagen na het afsluiten van de overeenkomst, waaruit blijkt :

 

-    Dat de bestuurders minimum 23 jaar oud zijn;

-    Dat de bestuurders minimum 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

 

5.5. Indien de overeenkomst wordt afgesloten door meerdere klanten dan zijn alle klanten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst.

 

5.6. Een factuur wordt bezorgd na teruggave van het voertuig en uiterlijk op het tijdstip van de terugbetaling van de waarborg, indien gerechtigd. 

 

Als de betaling toch niet zou zijn uitgevoerd op het ogenblik van ontvangst van een factuur door de klant, dan moet de klant rekening houden met een betalingstermijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum.

 

Facturen die niet betaald worden op de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 65 €, meer een nalatigheidsinterest van 8%.

Gebeurlijk protest tegen onze facturen moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

 

 

6.          Voorwerp van de huurovereenkomst

 

6.1. Wagen.

 

Als het voorwerp van de huurovereenkomst een wagen betreft, dan neemt de klant het volgende in ontvangst bij aanvang van de huurperiode :

-    De wagen met een volle tank, behoudens andersluidende bepaling in de inventaris;

-    Alle boorddocumenten in de wagen;

-    Het bijhorende gereedschap en alle accessoires;

-    1 sleutel van de wagen en 1 sleutel voor toevoer water.

 

In de huurovereenkomst zijn volgende zaken inbegrepen in de prijs :

-    200KM verplaatsing per gehuurde nacht (300KM per nacht indien de klant 3 nachten of minder huurt) (extra kilometers aan 0,20 EUR/km, inclusief BTW);

-    Omniumverzekering: vrijstelling van 1.450 EUR per schadegeval;

-    Verzekering in Burgerlijke Aansprakelijkheid (schade aan derden): vrijstelling van 750 EUR per schadegeval;

-    Technische reisbijstand in Europa in de landen zoals beschreven op de groene kaart.

 

Niet inbegrepen in de prijs zijn :

-    Kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg;

-    Boetes en eventuele andere kosten ingevolge processen-verbaal en overtredingen;

-    Tolheffingen;

-    Het verbruik van motorbrandstof, motorolie, water en gas boven de inbegrepen fles;

-    Personenbijstand is door de klant te onderschrijven.

 

6.2. Daktent.

 

Als het voorwerp van de huurovereenkomst een daktent betreft, dan neemt de klant het volgende in ontvangst bij aanvang van de huurperiode :

-    De daktent

-    1 sleutel voor het openen en afsluiten van de daktent

-    Matras, anti-condensmat, beschermhoes voor de matras en ladder.

 

De klant is gehouden om zelf een extra hoeslaken te voorzien op de matras bij het huren van een daktent.

 

Wij bieden hulp aan bij het installeren van de daktent, maar zijn niet aansprakelijk voor schade aan objecten of derden.

 

6.3. Bij aanvang van de huurperiode wordt een tegensprekelijke inventaris opgemaakt van alle producten die in huur worden meegegeven met de klant.

 

De klant erkent alle producten te hebben ontvangen in perfecte staat en volledig werkend, tenzij anders werd vermeld op de tegensprekelijke inventaris.

 

De inventaris vermeldt de kilometerstand bij vertrek.

 

6.4. Als de gekozen wagen of daktent omwille van onvoorziene omstandigheden onbeschikbaar zou zijn, zijn wij gerechtigd om een evenwaardige wagen of daktent ter beschikking te stellen, zonder dat de klant dit kan weigeren of hiervoor een vergoeding kan vorderen.

 

 

7.          De huurperiode

 

7.1. Zowel bij aanvang als bij einde van de huurperiode moet de klant zich aanbieden op onze vestigingseenheid te 8730 Beernem, Industriepark Oost 38.

 

7.2. De huurperiode neemt ten vroegste een aanvang op de dag die vermeld staat op de huurovereenkomst om 15 uur en ten laatste om 17 uur.

 

Als de klant de producten niet tijdig ophaalt, dan wordt dit beschouwd als een wanprestatie en is artikel 10.2 van toepassing.

 

7.3. De huurperiode neemt een einde op de dag die vermeld staat op de huurovereenkomst tussen 9.30 uur en 11 uur in de voormiddag. De producten dienen dus uiterlijk op de laatste dag om 11 uur in de voormiddag te worden teruggebracht.

 

Bij laattijdig terugbrengen is er sprake van een wanprestatie en zijn wij gerechtigd op een schadevergoeding, conform volgende forfaitaire schadevergoedingsbedragen :

 

-    Tot 3 uur vertraging in het terugbrengen : forfaitaire schadevergoeding te betalen van 300 EUR voor een wagen en 150 EUR voor elk ander product;

-    Meer dan 3 uur vertraging in het terugbrengen : forfaitaire schadevergoeding van 750 EUR voor een wagen en 250 EUR voor elk ander product.

 

Deze forfaitaire bedragen gelden onverminderd ons recht om hogere schade te bewijzen.

 

U moet er rekening mee houden dat het laattijdig terugbrengen van onze producten de reisplannen van andere klanten in het gedrang brengt, zodat gebeurlijke schade hoog boven voormelde minimum forfaitaire bedragen zou kunnen oplopen.

 

De schadevergoeding zal ingehouden worden op de waarborg die de klant gestort heeft.

 

Bij het laattijdig terugbrengen van een wagen, kunnen wij daarvan onmiddellijk de politie op de hoogte brengen.

 

 

8.          De staat van de geretourneerde producten

 

8.1. De producten moeten op het einde van de huurperiode door de klant in dezelfde staat worden teruggegeven als in de staat waarin ze zijn verkregen.

 

De klant is ook verplicht om de gehuurde producten te poetsen voor teruggave, tenzij de klant vooraf (optioneel) kiest om de eindschoonmaak door ons te laten uitvoeren.

 

8.2. Bij het einde van de huurperiode wordt opnieuw een tegensprekelijke inventaris opgemaakt die wordt vergeleken met de inventaris bij aanvang van de huurperiode. De klant is verplicht bij het einde van de huurperiode en teruggave van de producten, alle schade aan ons te melden.

 

Als bepaalde onderdelen van producten niet zouden zijn geretourneerd door de klant, niet zouden zijn gepoetst of als de producten of onderdelen ervan beschadigingen zouden hebben opgelopen, dan zal dit op de inventaris bij het einde van de huurperiode worden vermeld.

 

Deze inventaris op het einde van de huurperiode wordt steeds opgemaakt onder voorbehoud van verborgen schade of gebreken die op dat ogenblik niet konden worden vastgesteld maar nadien zouden opduiken.

 

8.3. Bij aflevering dient het voertuig aan de volgende beschrijving te voldoen: 

-    Exterieur gereinigd (geen zeep/detergent gebruiken op het tentzeil van het pop-up dak of daktent);

-    Interieur gereinigd inclusief ledigen van ijskast;

-    WC-tank werd leeggemaakt en gespoeld;

-    De afvalwatertank is leeg;

-    Olie niveau in orde en dieseltank vol. 

 

Om het pop-up dak of de daktent te reinigen moet de klant volgende instructies in aanmerking nemen : 

-    De tentstof kan enkel gereinigd worden met zuiver water (zonder zeep of detergent);

-    De klant mag niet door een automatische wasstraat rijden met onze voertuigen of de daktent;

-    Gelieve de tent aan de buitenzijde af te spuiten met water en daarna pas op wrijven (anders ontstaan krassen bij hard-cover daktenten)

 

8.4. In geval van een gebrek aan reiniging wordt automatisch 150 EUR afgehouden van de waarborg, onverminderd onze mogelijkheid om hogere schade te bewijzen.

 

Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade bij retour van de producten zal bovenop de schadevergoeding nog een forfaitaire kost aangerekend worden van 200 EUR. 

 

In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden, tot na de afhandeling van het schadedossier. Wij hebben het recht om een hersteller aan te duiden naar keuze. Er kan eventueel een deskundige aangesteld worden op kosten van de klant indien er een discussie is.

 

Alle door de klant verschuldigde bedragen zullen ingehouden worden op de waarborg. Enkel het saldo van de waarborg zal na afhandeling van het schadedossier aan de klant worden teruggestort. Als de waarborg dit bedrag niet dekt, dan is de klant gehouden het verschil aan ons te betalen binnen 8 kalenderdagen na opvraging.

 

 

9.          De waarborg

 

9.1. De klant moet een waarborg betalen in het kader van de huurovereenkomst die met ons wordt afgesloten. De huurwaarborg bedraagt 1.450 EUR.

 

Dit bedrag staat duidelijk vermeld bij het bestelproces op de website. De klant erkent dat hij op de hoogte is van het bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

 

9.2. Zoals hoger ook aangegeven, moet de waarborg uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode betaald worden door de klant.

 

9.3. Wij betalen de waarborg aan de klant terug uiterlijk 3 weken na het einde van de huurperiode op het rekeningnummer waarmee de waarborg werd betaald, behoudens in de situatie zoals omschreven in artikel 10 hieronder.

 

Wij kunnen in geen geval verplicht worden om de waarborg eerder terug te betalen.

9.4. Wij zijn gerechtigd volgende bedragen in te houden op het waarborgbedrag :

-    Boetes die wij zouden ontvangen en die veroorzaakt zijn door de klant;

-    Schadevergoeding voor beschadigingen die aan de producten zijn vastgesteld;

-    Schadevergoeding voor andere wanprestaties die door de klant zijn begaan, bijvoorbeeld ingevolge het laattijdig terugbrengen van de producten of het ongekuist terugbrengen van de producten.

 

Wij brengen de klant op de hoogte van het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de waarborg, uiterlijk op het ogenblik van terugstorting van de waarborg. 

 

 

10.       Annulatie en beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie

 

10.1. Als de klant de huurovereenkomst wenst te annuleren, dan kan de klant ons via e-mail op de hoogte brengen van dit voornemen. Volgende kosten worden in dat geval in rekening gebracht :

-    Bij annulatie voor aanvang van de huurperiode : er wordt een administratieve kost aangerekend van 75 €.

-    Vanaf 59 kalenderdagen tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode : het voorschot.

-    Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huurperiode : de totale huurprijs wordt in rekening gebracht.

 

10.2. In het geval van een wanprestatie door de klant waarbij de klant zijn verplichtingen in hoofde van de overeenkomst niet nakomt, hebben wij de keuze om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen dan wel de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant. Onze keuze zal aan de klant gecommuniceerd worden. 

 

Dit keuzerecht geldt onverminderd ons recht op het invorderen van schadevergoeding ter vergoeding van de schade als gevolg van de wanprestatie van de klant.

 

Deze schadevergoeding zal minstens volgende bedragen omvatten in het geval van een ontbinding van de overeenkomst voor aanvang van de huurperiode, onverminderd ons recht om hogere schade te bewijzen:

-    Tot 60 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode : er wordt een administratieve kost aangerekend van 75 €.

-    Vanaf 59 kalenderdagen tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode : het voorschot.

-    Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huurperiode : de totale huurprijs wordt in rekening gebracht.


 

 

11.       Specifieke verbintenissen in hoofde van de klant.

 

11.1. De klant is verplicht de producten te onderhouden als een goede huisvader.

 

11.2. Voor wagens betekent dit dat de klant regelmatig olie- en waterpeil, adblue en bandendruk moet controleren. 

 

De klant dient te allen tijde de voertuigsleutel te kunnen voorleggen op onze vraag of op vraag van de verzekeringsmaatschappij (teneinde te kunnen genieten van de verzekeringspolis). 

 

De klant verbindt er zich toe dat de gehuurde wagen niet gebruikt wordt : 

-    Voor het betaald transport van passagiers of goederen;

-    Voor het voorttrekken van een wagen of enigerlei aanhangwagen;

-    In het kader van enigerlei autosport of competitie;

-    Voor het transport van andere goederen dan louter persoonlijke goederen bestemd voor het verblijf in de wagen gedurende de huurperiode;

-    Voor de smokkel van goederen of personen zonder papieren. Dit geldt ook voor kleine hoeveelheden sigaretten. 

 

11.3. Als het voorwerp van de huurovereenkomst een wagen betreft, mag de huurder enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart.

 

11.4. Volgende handelingen zijn verboden bij het huren van een voertuig : 

-    Het gebruik van frituurolie en andere licht-ontvlambare stoffen in het voertuig;

-    Roken in het voertuig;

-    Onderverhuring van de wagen of het overlaten van de wagen aan derden;

-    Huisdieren vervoeren in de wagen;

 

Volgende instructies moeten in acht worden genomen bij het huren van een daktent :

-    Roken of een kampvuur maken in de nabijheid van de tent is verboden (hierdoor ontstaat geurhinder waardoor de daktent niet meer verhuurbaar is);

-    Deodorants spray/haarlak en andere zaken in de vorm van gas of sprays gebruiken in de buurt van de tent is verboden;

-    De auto moet op een vlakke ondervloer staan zodat er geen schade ontstaat aan de daktent of bijhorende trap (levelevers kunnen gehuurd worden);

-    Huisdieren zijn niet toegelaten in de tent;

-    De maximumsnelheid bij het rijden met een daktent is 130 km/uur;

-    Wanneer de klant zelf over dakdragers beschikt, moeten deze 80 cm uit elkaar worden geplaatst. De klant moet het installatiemateriaal van de dakdragers (bv. de sleutel) meebrengen, zodat we die nog kunnen verplaatsen indien nodig.

 

11.5. Als de klant dergelijke handelingen zoals hierboven vermeld toch zou uitvoeren, dan is er automatisch een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 250 EUR, onverminderd ons recht om hogere schade te bewijzen teneinde bijvoorbeeld herstellingen of reinigingen uit te voeren.  Het bedrag zal ingehouden worden op de waarborg.

 

11.6. De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van elke fout, schade of gebrek aan het materiaal die de goede werking ervan verhindert of eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden, onverminderd de verplichting om beschadigingen ook spontaan te melden op het ogenblik van retourneren van de producten bij het einde van de huurperiode.

 

 

12.       Verzekering.

 

12.1. De verzekeringspolis maakt integraal deel uit van onderhavige huurovereenkomst. Voor voertuig(en) werd een volledige omnium verzekering onderschreven. Personenbijstand moet de klant persoonlijk onderschrijven. 


12.2. Stormschade door openstaande luifel is steeds ten laste van de klant.

 

12.3. Daktenten en alle mogelijke accessoires zijn niet verzekerd via ons, maar vallen onder de eigen verzekering (u kan via uw familiale verzekering een toevoeging laten opnemen ‘verzekering voor gehuurde goederen’). Dit geldt evenzeer voor schade aan objecten van de klant of derden die veroorzaakt worden door het gebruik of de installatie van de daktent.

 

 

13.       Technische defecten.

 

13.1. Bij het huren van het voertuig geniet de klant van de voorziene pech bijstand. 

 

13.2. Bij immobilisatie door een technisch defect neemt de klant contact op met de technische bijstandsverzekering (de contactgegevens zijn terug te vinden in de voertuigmap). 

 

13.3. Bij een ander defect brengt de klant het voertuig naar een lokale merkgarage welke vervolgens met ons contact dient op te nemen op het nummer 0032 492 28 80 80 ter melding van de herstellingskosten. 

 

Indien het voertuig tijdens de huurperiode door een technische panne niet kan gebruikt worden, geeft dit geen recht op (pro-rata) terugbetaling van de huur. De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat het voertuig naar de garage gesleept wordt en zo snel mogelijk gerepareerd wordt. 

 

Indien herstel niet op korte termijn kan, wordt de klant gerepatrieerd. Als de huurperiode omwille van deze situatie vroeger een einde zou nemen, dan zal de huurprijs die met die periode overeenstemt worden teruggestort, maar de dagen dat het voertuig in de garage was voor reparatie niet. Meer info over Ford Assistance: https://www.nl.ford.be/naverkoop/service-onderhoud/ford-assistance

 

 

14.       Ongeval

 

14.1. De klant ziet af van alle verhaal tegen ons bij ongevallen waarvan hijzelf en/of inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn, of die hij toebrengt aan derden. 

 

14.2. Bovendien verbindt de klant er zich toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde onze belangen en rechten, alsook deze van de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn: 

-        Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede die van de getuigen. 

-        Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.

-        Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.

-        Voldoende foto’s te nemen van : 

o Voertuig tegenpartij 

o Groene kaart tegenpartij / identiteitsgegevens / rijbewijs tegenpartij

o Plaats en omgeving ongeval

 

15.       Inhoud van de wagen

 

Gebeurlijke schade aan de inhoud van de wagen die eigendom is van de klant, kan niet op ons verhaald worden. Indien een technisch gebrek aan het voertuig ontstaat, zoals kortsluiting, brand, of dergelijke meer, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor het vergoeden van de inhoud die eigendom is van de klant. 

 

Dit is tevens van toepassing wanneer er ingebroken wordt in de wagen en eigendom van de klant gestolen werd. Een verzekering inboedel is niet inbegrepen in de huurprijs en kan niet afzonderlijk onderschreven worden via ons. De klant moet hiervoor zelf instaan indien hij/zij wenst dat dit gedekt is in zijn/haar verzekering.

 

 

16.       Inhoud website - Intellectuele eigendom

 

De inhoud van onze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan ons toe of aan rechthoudende derden.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door de respectievelijke eigenaars.

 

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website te wijzigen.

 

 

17.       Geschillen

 

17.1. Indien de klant een consument is, zal de bevoegde rechter worden aangeduid volgens de bepalingen van artikel 624.1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

In de andere gevallen zijn alleen de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd, onverminderd ons recht om de gemeenrechtelijk bevoegde rechtbank te vatten.

 

17.2. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

 

 

18.       Privacy 

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw gegevens in lijn met de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de privacy verklaring op onze website raadplegen.