Privacy Verklaring


1. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij handelen op die manier in overeenstemming met de toepasselijke reglementering.

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke soort gegevens we over u kunnen verwerken, de reden waarom wij die gegevens verwerken, hoe lang we de gegevens bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen in overeenstemming met de geldende regelgeving.   


2. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
U kan ons via volgende wegen bereiken:

  ​​VOF B&S Freelance – vestigingseenheid Overland Adventures
​Industriepark Oost 38, 8730 BEERNEM
​KBO BE0797.372.761.

​E-mail : info@overland-adventures.eu
​Telefoon : + 32 50 96 40 40

 

3. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten als verkoper en verhuurder.

 De door u opgegeven informatie en persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van de facturen, alsook voor het leveren van bijstand tijdens de duurtijd van de huurovereenkomsten.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken, indien ze door u aan ons worden verstrekt of bij de uitoefening van onze activiteiten aan ons ter kennis worden gebracht :

-        Voor- en achternaam;
-        Rijksregisternummer/paspoortnummer; 
-        Geslacht;
-        Geboortedatum;
-        Geboorteplaats;
-        Adresgegevens;
-        Telefoonnummer en/of faxnummer;
-        E-mailadres;
-        Bankrekeningnummer;
-        Andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in het kader van de uitoefening van onze activiteiten;
-        Andere persoonsgegevens die u actief in het openbaar verstrekt zodat wij er gebruik van kunnen maken in de uitoefening van onze activiteiten (publicaties op het internet e.d.m.);
-        Andere persoonsgegevens die ons gebeurlijk bij de uitoefening van onze activiteiten noodzakelijkerwijze via andere wegen verstrekt zijn om onze activiteiten naar behoren te kunnen uitoefenen. 

 

4. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in het kader van onze activiteiten, dit met het oog op een vlotte uitvoering van de overeenkomst die met u wordt afgesloten dan wel met het oog op een vlotte communicatie naar aanleiding van het contact dat u met ons nam.

Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

5.  Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Dat wil zeggen dat wij uw gegevens verwerken en bewaren tot wanneer de overeenkomst die met u werd afgesloten volledig werd uitgevoerd door beide partijen. Wij zijn evenwel verplicht om bepaalde gegevens in onze boekhouding langer te bewaren in overeenstemming met de regelgeving daaromtrent. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken zonder dat er een overeenkomst met u werd afgesloten omdat u contact met ons hebt opgenomen, dan zullen wij die gegevens verwerken en bewaren tot 6 maanden na het laatste contact, zodat wij u gebeurlijk vlot kunnen bereiken wanneer zou blijken dat alsnog bepaalde communicatie noodzakelijk zou zijn.

 

6.  Wij garanderen de geheimhouding van uw persoonsgegevens conform de geldende regels omtrent privacy. Dat betekent dat wij uw gegevens niet zullen delen met derden, evenwel met uitzondering van volgende situaties:

-        Ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen;
-        Wanneer wij bij de uitvoering van onze activiteiten gegevens dienen mee te delen aan correspondenten die noodzakelijkerwijze dienen betrokken te worden bij de uitvoering van onze activiteiten (bv. uw adresgegevens die worden meegedeeld aan de transportdienst die uw bestelling bij u aflevert);

Dergelijke gebeurlijke mededeling van persoonsgegevens aan derden wordt steeds tot het strikt noodzakelijke beperkt.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.

Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ofwel ons beroepen op een afwijking die van toepassing is op een specifieke situatie, ofwel voldoende waarborgen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. 

                                                                                                            

7. U heeft principieel het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of de opslag ervan te beperken.

U heeft ook het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens wanneer wij uw gegevens hebben ontvangen in het kader van een overeenkomst die we met u afsloten, wat betekent dat u kan vragen om uw gegevens die door ons worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

U kan ook ten allen tijde bezwaar formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Alle communicatie m.b.t. uw bovenstaande rechten, dient u te verzenden naar de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zoals hierboven aangegeven en bij voorkeur op volgend e-mailadres : info@overland-adventures.eu.

Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat we u kunnen identificeren.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers en letters onderaan uw identiteitsbewijs), uw rijksregisternummer en het identiteitskaartnummer zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy. 

Wij zullen in elk geval uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. Uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek zal u van ons de nodige informatie ontvangen over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.  Wij kunnen deze termijn met twee maanden verlengen, waarvan u desgevallend binnen de maand in kennis zal worden gesteld.

U dient er wel rekening mee te houden dat de uitoefening van bovenvermelde rechten onderworpen is aan beperkingen zodat wij gebeurlijk niet verplicht zullen zijn om gevolg te geven aan uw verzoek. 

U heeft tot slot de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van oordeel zou zijn dat wij niet in overeenstemming met de geldende regelgeving werken.  Dat kan via volgende contactgegevens: 
 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: (0)2 274 48 00
Tel: (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen