ALGEMENE VOORWAARDEN B&S Freelance – OVERLAND ADVENTURES

Versie Januari 2024

 

1.          Identiteit van de onderneming en contactgegevens

 

VOF B&S Freelance – vestigingseenheid Overland Adventures

Industriepark Oost 38

8730 BEERNEM

KBO BE0797.372.761.

 

E-mail : info@overland-adventures.eu

Telefoon : + 32 50 96 40 40

 

 

2.          Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

 

-    Wij/ ons : de VOF B&S Freelance met zetel te 8730 Beernem, Galgeveld 14.

-    De klant : de (rechts)persoon die onze website bezoekt en de (rechts)persoon die met ons een overeenkomst afsluit, al dan niet op afstand.

-    De partijen : de VOF B&S Freelance en de klant.

-    De consument : de particuliere klant natuurlijke persoon die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf.

-    De overeenkomst op afstand : de contractuele relatie die tot stand komt door aankoop van een product via de webshop door het plaatsen van een bestelling of de contractuele relatie die tot stand komt op een andere manier waarbij gebruik werd gemaakt van technieken voor communicatie op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid tussen partijen.

-    De gewone overeenkomst : elke contractuele relatie die tot stand komt op een manier waarbij er op enig moment wel gelijktijdige fysieke aanwezigheid is geweest tussen partijen, dus elke andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand.

-    Technieken voor communicatie op afstand : ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst.

-    Het product : het voorwerp van de verkoopovereenkomst.

-    De bestelling : het proces dat de klant doorloopt om een aankoop te verrichten, desgevallend via de website of een andere georganiseerde communicatietechniek op afstand.

-    De webshop : onze website www.overland-adventures.eu waarop wij producten te koop aanbieden.

-    Digitale inhoud : gegevens die in een digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

-    Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel (waaronder ook e-mail) dat de klant of ons in staat stelt om informatie aan de klant of aan ons gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

-    Bedenktijd : de termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

-    Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

3.          Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die een klant stelt via onze website, op alle aanbiedingen in onze webshop en op alle aankopen die plaatsvinden via onze webshop.

 

Door het gebruik van onze website en/of aankopen van een product via de webshop aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen in onze winkel alsook op elke overeenkomst die met ons wordt afgesloten buiten het systeem van de webshop, al dan niet op afstand.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes, tenzij de offerte daar uitdrukkelijk van zou afwijken. 

 

Door het sluiten van de overeenkomst, desgevallend via bevestiging van de offerte, erkent de klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 

 

3.3. Eventuele algemene voorwaarden van een klant zullen geen toepassing kunnen vinden.

 

3.4. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk zo aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Als er tussen deze specifieke voorwaarden en de algemene voorwaarden verschillen zouden bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

 

3.5. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken mits ons schriftelijk akkoord. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 

 

3.6. Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden kunnen evenwel enkel toepassing hebben op overeenkomsten afgesloten na de wijziging.

 

 

4.          Aanbiedingen en prijzen

 

4.1. Alle prijzen die op de website worden vermeld, zijn prijzen in EURO inclusief belastingen en verschuldigde BTW, maar exclusief eventuele recyclagebijdragen, verzendkosten en eventuele andere rechten te betalen verbonden aan de verzending van het product.

 

Bij het plaatsen van een bestelling erkent de klant dat hij, vooraleer hij het bestelproces heeft afgerond en de aankoop heeft verricht, kennis kreeg van de totale prijs van de producten, inclusief de verzendkosten en eventuele andere rechten en bijdragen te betalen of minstens van de manier waarop de totale prijs moet worden berekend. 

 

4.2. Afbeeldingen, video’s, presentaties en andere weergaves van de producten die wij aanbieden, alsook maat- en gewichtsopgaves, zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk en dienen ter illustratie en instructie. De klant kan daar geen rechten aan ontlenen. 

 

 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de integrale overeenstemming van de te reproduceren kleuren, maten, gewichten en vormen. Aan een bepaald model kunnen ook kleine wijzigingen zijn doorgevoerd. Afwijkingen in beperkte mate en/of eigen aan de aard van het product moeten toegelaten worden en staan de conformiteit van het product niet in de weg.

 

4.3. Wij streven ernaar om voldoende voorraad te voorzien overeenkomstig de te verwachten bestellingen.

 

Wij bieden echter ook producten aan die niet bij ons op voorraad zijn maar door ons worden besteld bij een leverancier op het ogenblik dat de klant bij ons een bestelling plaatst. De klant is hiervan op de hoogte vooraleer hij het bestelproces heeft afgerond aangezien die producten worden aangeduid als ‘beschikbaar via nabestelling’.

 

Als blijkt dat dergelijk product toch niet meer beschikbaar is via nabestelling bij onze leverancier dan zal de klant daar zo spoedig mogelijk van worden verwittigd. De overeenkomst zal dan automatisch als ontbonden worden beschouwd en wij betalen binnen de 14 kalenderdagen de reeds ontvangen bedragen aan de klant terug.

 

4.4. Wij zijn niet gehouden aan ons aanbod, noch verbonden door een overeenkomst als er sprake is van een materiële vergissing of een verschrijving in het aanbod, in de informatie op onze website of in onze offerte.

 

 

5.          Tot stand komen van de overeenkomst en betaling

 

5.1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen partijen op het ogenblik dat de klant een bestelling plaatst op de webshop en op die manier een aankoop verricht.

 

Een bestelling kan pas worden geplaatst en een overeenkomst kan dus pas tot stand komen als de klant de mogelijkheid heeft gekregen de algemene voorwaarden te lezen en deze heeft aangevinkt als aanvaard.

 

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant dat hij voorafgaandelijk op een duidelijke manier alle noodzakelijke informatie heeft ontvangen omtrent de voornaamste kenmerken van de producten die zijn aangekocht.

 

5.2. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop wordt aan de klant de keuze gelaten om de betaling handmatig uit te voeren via een overschrijving, dan wel onmiddellijk via elektronische weg.  

 

Als de klant kiest om handmatig over te schrijven, dan moet de klant de betaling nog diezelfde dag uitvoeren.  Bij gebeurlijke vertragingen in de betaling door de klant via overschrijving moet de klant rekening houden met overeenstemmende vertraging van de levering van zijn bestelde product(en).

 

5.3. Een overeenkomst kan ook tot stand komen via de bevestiging dan wel ondertekening door de klant van een offerte, desgevallend bezorgd via een communicatietechniek op afstand.

 

Als de offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal dat uitdrukkelijk worden vermeld en vervalt de offerte indien ze tegen die datum niet is bevestigd. Een offerte vervalt ook als het aangeboden product in die offerte niet meer leverbaar of beschikbaar zou zijn.

 

De klant dient de verschuldigde betaling via bankoverschrijving uit te voeren op de dag van bevestiging van de offerte. Bij gebeurlijke vertragingen in de betaling door de klant moet de klant rekening houden met overeenstemmende vertraging van de levering van zijn bestelde product(en).

5.4. De integrale prijs van het product (inclusief verzendkosten en eventuele te betalen rechten en bijdragen) moet betaald worden op het ogenblik van de bestelling tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. In die gevallen zal de klant daarvan op de hoogte zijn vooraleer hij het bestelproces heeft afgerond en de aankoop heeft verricht.

 

De klant is in die gevallen enkel een voorschot verschuldigd waarvan de hoegrootheid door ons wordt bepaald en door de klant is gekend vooraleer de bestelling wordt geplaatst. Het voorschot moet op de dag van het plaatsen van de bestelling worden voldaan. Zolang het voorschot niet is ontvangen, plaatsen wij de bestelling niet bij onze leverancier.

 

Het saldo van de prijs (inclusief eventuele verschuldigde bijdragen, rechten en verzendkosten) moet voldaan worden op ons eerste verzoek. Zolang het saldo niet is ontvangen, zal het aangekochte product niet worden verzonden naar de klant, noch kunnen worden opgehaald door de klant.

 

5.5. Als de bestelde product(en) niet in voorraad zijn, kunnen wij niet verplicht worden over te gaan tot bestelling bij onze leveranciers vooraleer de klant is overgegaan tot betaling aan ons.

 

5.6. Indien de overeenkomst wordt afgesloten door meerdere klanten dan zijn alle klanten op wiens naam de aankoop is gebeurd hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van het contract.

 

5.7. Een factuur wordt bezorgd na betaling en uiterlijk op het tijdstip van de levering. Als de betaling toch niet zou zijn uitgevoerd op het ogenblik van ontvangst van een factuur door de klant, dan moet de klant rekening houden met een betalingstermijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum.

 

Facturen die niet betaald worden op de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 65 €, meer een nalatigheidsinterest van 8%.

 

Gebeurlijk protest tegen onze facturen moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

 

 

6.          Verzending, levering en eigendomsvoorbehoud

 

6.1. Wij doen er alles aan om de bestelde producten zo spoedig mogelijk te verzenden, dit evenwel pas na ontvangst van de integrale betaling tenzij anders werd overeengekomen. 

 

De leveringstermijn is louter indicatief. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen van de aangekochte producten als de oorzaak van de vertraging buiten onze wil is gelegen. Als er sprake is van een overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn, zullen wij de klant daar zo spoedig mogelijk van verwittigen.

 

6.2. Wij gaan pas over tot levering van het aangekochte product als de overeengekomen totale prijs voor dat product, inclusief de verzendkosten en eventuele andere kosten, bijdragen of rechten verbonden aan het product en de verzending ervan, integraal is voldaan door de klant. Zo lang er geen integrale betaling heeft plaatsgevonden behouden wij ons het recht voor om niet over te gaan tot levering.

 

6.3. Als er toch een levering zou plaatsgevonden hebben voor integrale betaling, dan blijven alle geleverde producten onze eigendom, tot wanneer de klant zijn betalingsverplichting is nagekomen in hoofdsom, interesten en kosten.

 

 

6.4. Sommige verzendingen kunnen niet plaatsvinden via de standaard koerierdiensten omdat de producten te groot of te zwaar zijn. Dat is onder andere het geval bij daktenten. Dergelijke producten worden verzonden via een transportdienst. Leveringen via een transportdienst vinden steeds plaats op afspraak, waarbij het noodzakelijk is dat de klant thuis is. 

 

Als blijkt dat de geplande levering via een transportdienst niet kan doorgaan door toedoen van de klant, is de klant exclusief verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten die hierdoor worden veroorzaakt. Wij kunnen daar in geen geval verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Bij het plaatsen van een bestelling van dergelijke producten erkent de klant uitdrukkelijk dat hij door ons op de hoogte is gebracht van de verzending van het product via een transportdienst, vooraleer het bestelproces werd afgerond en de aankoop werd verricht. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant zijn vereiste aanwezigheid bij levering alsook de bijhorende kosten die zullen aangerekend worden als die levering door zijn toedoen niet zou kunnen doorgaan.

 

 

7.          Herroepingsrecht voor de consument bij overeenkomsten op afstand

 

7.1. Dit artikel is enkel van toepassing op overeenkomsten op afstand afgesloten door een consument.

 

7.2. De klant die consument is, heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de producten zijn geleverd aan de consument of een door de consument aangewezen derde partij.

 

7.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst op afstand te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. [aan te klikken link]

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

7.4. Als de consument de overeenkomst op afstand herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij kunnen deze teruggave wel uitstellen tot een later tijdstip, aangezien wij het recht hebben te wachten met de terugbetaling totdat wij alle producten hebben teruggekregen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

 

Wij betalen de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

7.5. Zo snel als mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de mededeling van uitoefening van het herroepingsrecht, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan ons in onze vestiging te Beernem. 

 

De consument moet er rekening mee houden dat hij zelf de kosten van het terugzenden van de producten zal moeten dragen. Als de producten door hun aard niet met de gewone post kunnen worden teruggezonden, dan houdt de consument rekening met de hoogte van de kostprijs van transport van het product tot op onze vestigingseenheid te Beernem. Die kostprijs zal minstens gelijk zijn aan de verzendkost die wij aan de consument aanrekenden voor het verzenden van het aangekochte product. De consument erkent dus dat hij op de hoogte was van de gebeurlijke kostprijs van terugzending vooraleer hij het bestelproces heeft afgerond en de aankoop heeft verricht.

 

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en met de originele verpakking, desgevallend conform onze instructies als wij die zouden gegeven hebben na ontvangst van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

 

7.6. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden.

 

De consument is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg zou zijn van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

 

7.7. Sommige producten die wij aanbieden worden enkel en alleen na bestelling door de klant geproduceerd en conform de wensen van de klant. In dergelijk geval kan er geen herroepingsrecht van toepassing zijn. 

 

Als de klant dergelijk product aankoopt, dan wordt de klant voorafgaandelijk aan het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk verwittigd dat hij op het punt staat een aankoop te verrichten waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is.

 

7.8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

 

8.          Beëindigen van de overeenkomst buiten het herroepingsrecht voor de consument

 

8.1. De klant die geen consument is, heeft geen herroepingsrecht en geen mogelijkheid de overeenkomst op afstand te annuleren of te verbreken.

 

De consument heeft buiten het herroepingsrecht geen mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te annuleren of te verbreken.

 

8.2. De klant (al dan niet consument) heeft geen herroepingsrecht en geen mogelijkheid om de gewone overeenkomst te annuleren of te verbreken.

 

8.3. De klant behoudt wel alle wettelijke mogelijkheden om een einde te stellen aan de overeenkomst, bijvoorbeeld de mogelijkheid om de ontbinding te vorderen wegens eventuele wanprestatie.

 

8.4. In het geval van een wanprestatie door de klant waarbij de klant zijn verplichtingen in hoofde van de overeenkomst niet nakomt, hebben wij de keuze om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen dan wel de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant. Onze keuze zal aan de klant gecommuniceerd worden. Dit keuzerecht geldt onverminderd ons recht op het invorderen van schadevergoeding ter vergoeding van de schade als gevolg van de wanprestatie van de klant.

 

Als wij kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant zal een eventueel reeds betaald voorschot ingehouden worden als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd ons recht om hogere schade te bewijzen en dus een hogere schadevergoeding van de klant in te vorderen.

 

9.          Garanties

 

9.1. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod en in de overeenkomst vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

 

9.2. De klant moet het product bij levering onmiddellijk keuren. Een gebrek aan het product moet binnen de 48 uren schriftelijk (per post of per e-mail) aan ons worden gemeld.

 

Als blijkt dat het product niet overeenstemt met wat was overeengekomen, dan zullen wij zo spoedig mogelijk in de kosteloze vervanging van het product voorzien onverminderd het recht van de klant om de overeenkomst in dat geval kosteloos te beëindigen.

 

Het voorgaande geldt onverminderd de wettelijke garantie en de regels daaromtrent die voor de consument voorzien zijn in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 

 

9.3. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebreken aan de geleverde producten die ontstaan zouden zijn door een foutieve of onoordeelkundige montage van de producten.

 

 

10.       Inhoud website - Intellectuele eigendom

 

De inhoud van onze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan ons toe of aan rechthoudende derden.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door de respectievelijke eigenaars.

 

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website te wijzigen.

 

 

11.       Geschillen

 

11.1. Indien de klant een consument is, zal de bevoegde rechter worden aangeduid volgens de bepalingen van artikel 624.1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

In de andere gevallen zijn alleen de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd, onverminderd ons recht om de gemeenrechtelijk bevoegde rechtbank te vatten.

 

11.2. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

 

 

12.       Privacy 

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw gegevens in lijn met de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de privacy verklaring op onze website raadplegen.